I Love Travel

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.
 1. ODPOVĚDNÉ OSOBY
  • Správce osobních údajů:

   ILT MARKETING s.r.o,
   Cyrilská 508/7, Trnitá, BRNO - 602 00,
   IČO: 06224334
   (dále také jen „my“, „naše“ nebo „nás“)

   Emailový kontakt:

   info@ilovetravel.cz

 2. ZÁKLADNÍ POJMY
  • GDPR:

   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018(dále jen „GDPR“).

   Osobní údaj:

   Osobním údajem se ve smyslu GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).

   Zvláštní osobní údaj:

   Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

   Subjekt údajů = Vy:

   Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

   Zpracování osobních údajů:

   Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

   Správce = My:

   Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení; tedy i Společnost.

   Zpracovatel:

   Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; tedy i někteří obchodní partneři Společnosti, kteří na pokyn a dle požadavků Společnosti, resp. odpovědného zaměstnance Společnosti vykonávají pro Společnost jako správce zpracování osobních údajů.

   Dozorový úřad:

   Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

   Rizikové zpracování:

   Rizikovým zpracování se rozumí zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR.

   Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování:

   Automatizovaným individuálním rozhodovánímse rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

 3. Kategorie subjektů údajů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování
  • Provozujeme internetový portál www.ilovetravel.cz, který našim zákazníkům stabilně zprostředkovává nabídky zboží a služeb poskytovatelů z oblasti cestovního ruchu včetně služeb ubytovacích nebo služeb zážitkových (dále jen „služby“). Předmětem prodeje na našem portálu jsou poukazy vystavené poskytovateli zboží a služeb na konkrétní zboží a služby uvedené v podmínkách poukazu opravňující jednotlivé zákazníky k jejich čerpání.

   Zpracováváme osobní údaje těchto kategorií subjektů:
   a) Zákazníci (kupující si poukaz na našem portálu)
   b) Poskytovatelé zboží a služeb (našim zákazníkům)

   Kategorie subjektů údajů Účel zpracování osobních údajů Právní základ a zpracovávané osobní údaje Doba zpracování
   Zákazníci Realizace naší zprostředkovatelské činnosti spočívající především v předání údajů našich zákazníků poskytovatelům zboží a služeb
   • Právním základem je plnění smlouvy.
   • Za tímto účelem zpracováváme skrze uživatelský účet zákazníka na našem portálu následující údaje: identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje(emailovou adresu a telefonní číslo).
   Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smlouvy, tedy do poskytnutí služby.
   Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní
   • Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy, především zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
   • Za tímto účelem zpracováváme následující údaje: identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresu) a další informace uvedené na daňových dokladech.
   Za tímto účelem mohou být daňové doklady zpracovávány až po dobu 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.
   Vymáhání nároků ze smluv, reklamace
   • Právním základem je náš oprávněný zájem.
   • Za tímto účelem zpracováváme následující údaje: identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresu), kontaktní údaje (email, telefon), informace uvedené na daňových dokladech, účetní údaje a údaje o historii spolupráce.
   Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od konce platnosti smlouvy, v případě trvání soudního sporu po celou jeho dobu.
   Šíření obchodních sdělení v podobě emailových newsletterů
   • Právním základem je náš oprávněný zájem.
   • Ke zpracování osobních údajů (jméno a příjmení, emailová adresa)dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. a dalšími právními předpisy. Za tímto účelem zpracováváme následující údaje: jméno a příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo.
   Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou, resp. do okamžiku zákazníkem učiněného odhlášení odběru.
   Poskytovatelé zboží a služeb Realizace práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi poskytovateli zboží a služeb a námi
   • Právním základem je plnění smlouvy.
   • Za tímto účelem zpracováváme následující údaje: identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresu, případně obchodní název, sídlo, IČ, DIČ), kontaktní údaje (email, telefon), číslo bankovního účtu.
   Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smlouvy.
   Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní
   • Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy, především zákon o účetnictví nebo daňové zákony.
   • Za tímto účelem zpracováváme následující údaje: identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresu, případně obchodní název, sídlo, IČ, DIČ), číslo bankovního účtu a další informace uvedené na daňových dokladech.
   Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.
   Vymáhání nároků ze smluv
   • Právním základem je náš oprávněný zájem.
   • Za tímto účelem zpracováváme následující údaje: identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresu), kontaktní údaje (email, telefon), informace uvedené na daňových dokladech, účetní údaje a údaje o historii spolupráce.
   Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, v případě trvání soudního sporu po celou jeho dobu.
 4. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii
  • V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

   Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:
   • konkrétním poskytovatelům zboží a služeb v případě osobních údajů zákazníků;
   • zpracovateli osobních údajů, jímž je IT správce, který zpracovává Vaše osobní údaje dle našich pokynů za účelem technické podpory;
   • orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžaduje právní předpis;
   • jiným subjektům v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

   Vaše osobní údaje nepředáváme mimo Evropskou unii.
 5. Cookies
  • „Cookie“ je krátký textový soubor obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o Vašem prohlížeči. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval, nebo aby Vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

   Náš portál využívá cookies „první strany“, tedy cookies využívané pouze naším portálem (dále jen cookies první strany). Cookies první strany využíváme po dobu přihlášení kvůli identifikaci přihlášeného zákazníka a na uložení unikátního ID košíku (nedokončené objednávky) a tato informace se smaže s dokončením objednávky. Pokud nedojde k dokončení objednávky, je tento záznam po 7 dnech smazán. Dále je používáme pro sledování návštěvnosti našeho portálu (včetně informace z jaké internetové stránky návštěvníci přišli, jak dlouhou dobu tam strávili, které internetové stránky navštívili včetně "trasy" pohybu, typ zařízení, rozlišení atd.), a to za pomoci poskytovatele webových statistik Google Analytics společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies první strany použité pro sledování návštěvnosti využívá pouze náš portál a poskytovatel webových statistik Google Analytics, nejsou sdíleny s další třetí stranou.
 6. Zásady zpracování osobních údajů
  • Zákonnost

   Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.

   Souhlas subjektu údajů

   Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.

   Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů

   Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší, než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

   Přesnost zpracovávaných osobních údajů

   Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost. Za použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.

   Transparentnost

   Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktní osoby máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.

   Účelové omezení

   Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

   Bezpečnost

   Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 7. Automatizované individuální rozhodování a profilování
  • Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.
 8. Vaše práva jako subjektu údajů
  • Právo na přístup k osobním údajům

   Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování.
   Údaje, které o Vás zpracováváme, naleznete přímo ve svém uživatelském účtu. Pro získání kompletního přístupu k Vašim osobním údajům nás kontaktujte na emailu uvedeném v záhlaví.

   Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

   Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány. Odvolání souhlasu lze provést skrze email uvedený v záhlaví.“

   Právo na opravu osobních údajů

   Zjistíte-li, že námi vedené osobní údajeo Vás jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme.
   Opravu údajů můžete provést sami ve svém uživatelském účtu. V případě problémů nás kontaktujte na emailu uvedeném v záhlaví.

   Právo na výmaz osobních údajů

   Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

   • odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;
   • vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);
   • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;
   • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
   • osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let;
   • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.
   Pro výkon práva na výmaz nás můžete kontaktovat na emailu uvedeném v záhlaví.

   Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné
   • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
   • k splnění našich právních povinností;
   • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
   • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
   • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

   Pro ověření, zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, nás kontaktujte na emailu uvedeném v záhlaví.

   Právo na omezení zpracování osobních údajů

   Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

   • popíráte přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.
   • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.
   • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
   • vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straněpřevažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
   V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím emailového kontaktu uvedeného v záhlaví.

   Právo vznést námitku proti zpracování

   Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

   • V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
   • Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
   • Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.
   Námitku můžete podat prostřednictvím emailového kontaktu uvedeného v záhlaví.

   Právo na přenositelnost údajů

   V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné.
   Pro získání Vašich osobních údajů nás kontaktujte prostřednictvím emailového kontaktu uvedeného v záhlaví.

   Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

   Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

   Právo podat stížnost u dozorového úřadu

   Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

   Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
   Telefon: 234 665 111
   E-mail: posta@uoou.cz
   Datová schránka: qkbaa2n
   www.uoou.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 24.5.2018
PROVOZOVATEL
ILT MARKETING s.r.o
IČO:06224334
Cyrilská 508/7, Trnitá
BRNO - 602 00