I Love Travel

Obchodní podmínky

obchodní společnosti
ILT MARKETING, s.r.o
se sídlem Cyrilská 508/7, 602 00 BRNO
identifikační číslo: 062 24 334
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 100830
pro zprostředkování prodeje zboží nebo služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného
na internetové adrese www.ilovetravel.cz
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ILT MARKETING, s.r.o, se sídlem Cyrilská 508/7, 602 00 BRNO, identifikační číslo: 062 24 334, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, 100830 (dále jen „portál ilovetravel.cz“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě zprostředkovatelské smlouvy (dále jen „zprostředkovatelská smlouva“) uzavírané mezi jinými podnikateli (dále jen ,,poskytovatel“ a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „uživatelem“) prostřednictvím internetového obchodu portálu ilovetravel.cz. Internetový obchod je provozován na internetové adrese www.ilovetravel.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní portálu ilovetravel.cz“). ILT MARKETING, s.r.o pronajímá portál ilovetravel.cz a související služby jiným poskytovatelům a vyvíjí činnost k tomu, aby poskytovatel měl možnost prostřednictvím portálu ilovetravel.cz uzavírat s třetími osobami (dále jen „uživatelem“) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží poskytovatele (dále jen „Zprostředkovatelská smlouva“).
  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky portálu ilovetravel.cz z umístěné na adrese www.ilovetravel.cz (dále jen „portál ilovetravel.cz“) a další související právní vztahy.
  3. Předmětem prodeje portálu ilovetravel.cz jsou poukazy vystavené obchodními partnery (dále jen ,,poskytovatel nebo poskytovatelé“) zboží nebo služby uvedené v podmínkách poukazu opravňující uživatele k jejich čerpání.
  4. Portál ilovetravel.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem. Portál ilovetravel.cz nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkovatelské smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou.
  5. ILT MARKETING, s.r.o pronajímá portál ilovetravel.cz poskytovatelům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných poskytovateli na portálu ilovetravel.cz. ILT MARKETING, s.r.o neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na portálu ilovetravel.cz ani za případné nekalosoutežní jednání poskytovatele prostřednictvím portálu ilovetravel.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na portálu ilovetravel.cz jsou ceny za nákup poukazu. Portál ilovetravel.cz neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na portálu ilovetravel.cz Znění obchodních podmínek může portál ilovetravel.cz měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce www. ilovetravel.cz může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět objednávání zboží nebo služby tzv. poukazu poskytnutého poskytovatelem. V případě, že to webové rozhraní portálu ilovetravel.cz umožňuje, může uživatel provádět objednávání zboží nebo služby též bez registrace přímo z webového rozhraní portálu ilovetravel.cz
  2. Při registraci na webové stránce www. ilovetravel.cz a při objednávání zboží nebo služby (dále jen ,,poukazu“)je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání poukazu jsou portálem ilovetravel.cz považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.
  4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Portál ilovetravel.cz může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti z zprostředkovatelské smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. VYMEZENÍ POJMŮ
  1. Poskytovatel poukazu je podnikatel, který poskytuje služby nebo zboží, které jsou obsahem slevového poukazu a zároveň přijímá slevové poukazy vydané prostřednictvím www. ilovetravel.cz na nákup tohoto zboží či služeb, a to v plné hodnotě slevového poukazu. Uživatelem je osoba, která zprostředkovatelskou smlouvu uzavřela, a může následně uplatnit slevový poukaz u Poskytovatele a využít tak výhody z něho plynoucí.
  2. Poukaz opravňuje uživatele k poskytnutí zboží nebo služeb, příp. slev na zboží či služby u Poskytovatelů. Tento poukaz dává uživateli oprávnění využít službu v něm uvedenou za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách, a příp. i za dalších podmínek uvedených na slevovém poukazu.
  3. Poukazem se rozumí konkrétní nabídka portálu www. ilovetravel.cz zveřejněna po dobu min. jednoho dne na portálu www. ilovetravel.cz. Má stanovenou prodejní cenu, dobu platnosti, minimální počet obj. poukazů potřebných k aktivaci a případně další podmínky a omezení. Aktivace slevy znamená dosažení minimálního stanoveného počtu objednaných poukazů.
 4. UZAVŘENÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SMLOUVY
  1. Webové rozhraní portálu ilovetravel.cz obsahuje seznam zboží nebo služeb nabízených k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží nebo služby poskytovatelem poukazu. Ceny nabízeného zboží nebo služby jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní portálu ilovetravel.cz. Veškeré nabídky prodeje zboží nebo služby umístěné ve webovém rozhraní portálu ilovetravel.cz jsou nezávazné a uživatel není povinen uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu ohledně tohoto zboží nebo služby.
  2. Pro objednání poukazu vyplní uživatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní portálu ilovetravel.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží nebo službě tzv.,,poukazu“
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží nebo služby tzv.,,poukazu“, údaje o době trvání nabídky, ostatní případné podmínky pro realizaci a případných nákladů na dodání.
  3. Před zasláním objednávky portálu ilovetravel.cz je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle uživatel prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou portálem ilovetravel.cz považovány za správné. Portál ilovetravel.cz neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa uživatele“).
  4. Uživatel bere na vědomí, že portál ilovetravel.cz není povinen uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily zprostředkovatelskou smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání zprostředkovatelské smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením zprostředkovatelské smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám.
 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží nebo služby a případné náklady spojené s dodáním zboží dle zprostředkovatelské smlouvy může uživatel uhradit následujícími způsoby:
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2401248321 / 2010 vedený u společnosti FIO banka, a.s (dále jen „účet“);
  2. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření zprostředkovatelské smlouvy.
  4. V případě bezhotovostní platby je uživatel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby tj. číslem poukazu.V případě bezhotovostní platby je závazek uživatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet.
  5. Portál ilovetravel.cz odpovídá uživateli za to, že poukaz je ve shodě s zprostředkovatelskou smlouvou, zejména, že obsahuje právo na plnění uvedené v nabídce, že odpovídá požadavkům právních předpisů a účelu, který poskytovatel pro použití poukazu uvádí.
 6. ODSTOUPENÍ OD ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SMLOUVY
  1. Uživatel v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od zprostředkovatelské smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí poukazu. Odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy musí být prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí poukazu na adresu elektronické pošty portálu ilovetravel.cz tj. reklamace@ilovetravel.cz.
  2. V případě odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy dle čl. 6.6.1 obchodních podmínek se zprostředkovatelská smlouva od počátku ruší.
  3. V případě odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy dle čl. 6.6.1 obchodních podmínek vrátí portál ilovetravel.cz kupní cenu uživateli nejpozději do deseti (10) dnů od doručení odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený uživatelem
 7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti portálu ilovetravel.cz za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
  2. Po uzavření zprostředkovatelské smlouvy není portál ilovetravel.cz povinen poskytovat uživateli žádné další služby mimo dodání poukazu elektronickou cestou. Veškeré reklamace je uživatel povinen uplatnit písemně na adresu provozovatele portálu.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Uživatele opravňuje k čerpání služby uvedené v nabídce zaplacením celé kupní ceny.
  2. Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní portálu ilovetravel.cz (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní portálu ilovetravel.cz
  3. Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní portálu ilovetravel.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní portálu ilovetravel.cz. Webové rozhraní portálu ilovetravel.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a který je v souladu s jeho určením.
  4. Portál ilovetravel.cz není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
  5. Uživatel bere na vědomí, že portál ilovetravel.cz nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze zprostředkovatelské smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a další ,,osobní údaje požadované při registraci.
  3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů portálem ilovetravel.cz, a to pro účely realizace práv a povinností z zprostředkovatelské smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
  4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní portálu ilovetravel.cz) uvádět správně a pravdivě.
  5. Zpracováním osobních údajů uživatele může portál ilovetravel.cz pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob poskytující plnění uvedené v nabídce portálu ilovetravel.cz nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k portálu ilovetravel.cz odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele ILT MARKETING, s.r.o.
  8. V případě, že by se uživatel domníval, že portál ilovetravel.cz nebo zpracovatel (čl.1.40) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat portál ilovetravel.cz nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby portál ilovetravel.cz nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, portál ilovetravel.cz nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li portál ilovetravel.cz nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  9. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu portál ilovetravel.cz povinen tuto informaci předat. Portál ilovetravel.cz má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení portálem ilovetravel.cz na elektronickou adresu uživatele.
 10. DORUČOVÁNÍ
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s zprostředkovatelskou smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Uživateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  2. Zpráva je doručena:
   • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky www. ilovetravel.cz nebo právní vztah založený zprostředkovatelskou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky zprostředkovatelské smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Zprostředkovatelská smlouva včetně obchodních podmínek je archivována portálem ilovetravel.cz v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Kontaktní údaje portálu ilovetravel.cz: adresa pro doručování ILT MARKETING s.r.o, Cyrilská 508/7, 602 00 BRNO, adresa elektronické pošty info@ilovetravel.cz , telefon +420 775 957 704
V Brně dne 30.6.2017
PROVOZOVATEL
ILT MARKETING s.r.o
IČO:06224334
Cyrilská 508/7, Trnitá
BRNO - 602 00